Visie KSA-Tielt

Een jeugdbeweging moet in onze ogen onder andere creativiteit, samenhorigheid, vriendschap, energie en maatschappijbewustheid uitstralen. Om deze aspecten volwaardig te kunnen ontplooien binnen onze vereniging zijn enkele afspraken nodig. Volgende afspraken rond roken, alcohol, drugs en multimedia kaderen binnen onze visie over deze onderwerpen. De afspraken volgen niet noodzakelijk het sociaal verwachte, maar eerder hetgeen past binnen een pedagogisch kader. Bij deze pedagogische verantwoordelijkheid is het vanzelfsprekend dat we ook rekening houden met de wetgeving als kader.

1.      Drugs

Het gebruik van drugs door leden of leiding beïnvloedt volgens ons het samenhorigheidsgevoel en kan de nodige samenwerking verstoren. Een persoon onder invloed kan onvoorspelbaar reageren wat onveilige situaties kan opleveren. Hierdoor is druggebruik verboden binnen KSA-Tielt, ook over het rookgedrag en alcoholgebruik worden enkele afspraken gemaakt. Het gebruik van rookwaren of alcohol kan niet in bepaalde situaties wanneer een voorbeeldfunctie en/of verantwoordelijkheid noodzakelijk is.

1.1.            Roken

Kabouters, pagadders, jongknapen en knapen:

Er is een totaalverbod op rookwaren (=nultolerantie) voor deze leden. Indien leiding iemand betrapt op roken of iemand in het bezit is van rookwaren dan wordt dit in beslag genomen en worden de ouders hierover ingelicht.

Jonghernieuwers:

Rookmiddelen verkopen aan -16-jarigen is bij wet verboden. Om die reden mogen ook rookwaren niet gebruikt worden tijdens de activiteiten en zal roken nooit worden aangemoedigd door de leiding. Wanneer een lid toch betrapt wordt hierop, volgt een gesprek met de leiding en worden de rookwaren in beslag genomen. Afhankelijk van de situatie zullen de ouders ingelicht worden en kunnen de rookwaren eventueel na de activiteit worden teruggegeven, anders worden ze vernietigd.

Uitzonderingen kunnen gemaakt worden voor leden die een geldige schriftelijke toestemming hebben van hun ouders om te roken op kampen of weekends. De rookwaren worden dan bewaard door de leiding en kunnen op afgesproken momenten gebruikt worden in afzondering van de groep en buiten de activiteiten. 

Jongleiding en leiding:

Roken is NIET toegestaan in de lokalen. (Verbod op roken in openbare gebouwen). De leiding mag in geen geval roken tijdens activiteiten en ook zeker niet waar leden in de buurt zijn.

Tijdens kampen en weekends vragen we dat rokers met hun medeleiding specifieke en vaste rook-momenten afspreken tussen de activiteiten door. Het kan niet de bedoeling zijn dat de niet-rokende leiding steeds de dupe wordt doordat ze telkens met enkele leid(st)ers de ganse groep moeten entertainen tijdens deze rookpauze.

Leiding dient er rekening mee te houden dat ze een voorbeeldfunctie hebben t.o.v. hun leden en dat dus het beleid en de visie van de beweging steeds moet blijken uit hun daden en handelen binnen KSA-Tielt en in alle acties die zichtbaar zijn voor leden, ouders en KSA-gerelateerde personen.

1.2.          Alcohol

Kabouters, pagadders, jongknapen en knapen:

Alcohol geven, schenken of verkopen aan -16-jarigen is bij wet verboden. Om die reden is er een totaalverbod (=nultolerantie) op alcoholgebruik bij deze leden. Indien leiding iemand betrapt op het drinken of in het bezit zijn van alcohol, volgt een gesprek en worden deze dranken in beslag genomen. Afhankelijk van de situatie worden de ouders ingelicht. Bij dronkenschap worden de ouders sowieso ingelicht.

Jonghernieuwers:

Indien leiding iemand betrapt op het drinken of in het bezit zijn van alcohol, volgt een gesprek en worden deze dranken in beslag genomen. Afhankelijk van de situatie worden de ouders mogelijks ingelicht. Bij dronkenschap worden de ouders sowieso ingelicht.

Tijdens een kamp, weekend of speciale activiteiten (vb. kerstfeestje of kampvuur) kan onder toezicht van de leiding een alcoholische consumptie genuttigd worden, op voorwaarde dat er ook steeds kan gekozen worden voor een niet-alcoholisch alternatief (meestal frisdrank of alcoholvrije fruitsap-cocktail). De alcoholische consumptie heeft een maximum alcoholpercentage van 7% en wordt gelimiteerd op maximum één of twee consumpties. Op een kamp zal de mogelijkheid tot het nuttigen van een alcoholisch drankje beperkt worden tot maximum twee avonden.

Jongleiding en leiding:

Alcoholgebruik is niet toegestaan tijdens (of tussen) de activiteiten. Ook drinken vóór een activiteit wordt niet getolereerd. Alcoholgebruik kan niet wanneer een voorbeeldfunctie en verantwoordelijkheid sterk speelt.

Tijdens een kamp kan de bondsleiding of kampleiding een maximum-percentage leggen op de alcoholische dranken die mogen genuttigd worden. Alcohol mag niet genuttigd worden vóór de laatste activiteit van de dag erop zit en voor de leden in hun bed liggen. Er worden altijd vooraf enkele BOB’s aangesteld die rijvaardig zijn in noodsituaties. Er wordt van elke leid(st)er verwacht dat men de verantwoordelijkheid kan dragen om zijn/haar eigen grens te kennen. Leiding die ‘s morgens door overmatig alcoholgebruik niet uit zijn/haar bed raakt of niet capabel is om verantwoordelijkheden op te nemen kan door de bondsleiding worden geschorst en naar huis getuurd. Ook tijdens evenementen (spaghetti-avond, fuif, kerstmarkt,…) kan de bondsleiding overgaan tot deze beslissing. 

Jongleiding wordt tijdens hun vorming ingelicht over de afspraken omtrent het alcoholgebruik binnen de beweging.

Leiding dient er rekening mee te houden dat ze een voorbeeldfunctie hebben t.o.v. hun leden en dat dus het beleid en de visie van de beweging steeds moet blijken uit hun daden en handelen binnen KSA-Tielt en in alle acties die zichtbaar zijn voor leden, ouders en KSA-gerelateerde personen.

1.3.          Illegale drugs

Drugs zijn totaal verboden. Indien de leiding iemand betrapt op het gebruik of bezit ervan, volgt een gesprek EN worden de ouders hierover ingelicht. De drugs worden in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. De persoon in kwestie kan uit de groep worden gezet.

Jongleiding en leiding:

Drugs blijven verboden in onze jeugdbeweging (zelfs canabis). Indien een minderjarige (jong)leid(st)er betrapt wordt op het gebruik of bezit hiervan, volgt een gesprek met het lid en de ouders. De drugs worden in beslag genomen en onmiddellijk vernietigd. Het lid kan uit de groep en beweging gezet worden.

Bij een meerderjarige leider wordt een gesprek met de persoon zelf gevoerd en wordt een verwittiging gegeven. Indien het probleem zich een tweede maal voordoet, kan de persoon uit onze jeugdbeweging worden gezet.

2.   Multimedia (GSM, Smartphone, Smartwatch, Tablet, MP3,…)

Kabouters, pagadders en jongknapen:

-12-jarigen hebben deze multimedia-apparatuur NIET nodig tijdens de KSA-activiteiten en kampen. Indien de leiding iemand betrapt op het gebruik van elektronica, volgt een gesprek en wordt deze apparatuur in beslag genomen. De toestellen worden teruggegeven aan de ouders na een gesprek op het einde van de activiteit. We melden dat we dit liever niet hebben in KSA.

Wanneer deze stuk gaan tijdens een activiteit, komt KSA niet tussen in de kosten! KSA-Tielt is ook niet verzekerd voor deze apparatuur.

Knapen en Jonghernieuwers:

Een GSM kan en mag gebruikt worden tijdens bepaalde activiteiten in functie van KSA-doeleinden. Bijv. wanneer de knapen alleen op pad zijn tijdens een codezoektocht, kan een GSM gebruikt worden in geval van nood. De leiding zal dit steeds op voorhand bespreken met de leden.

Opzichtig GSM-gebruik (bellen, sms’en, Facebooken, (sociale media-) apps,…) tijdens een activiteit wordt niet getolereerd. De gsm wordt in beslag genomen en pas teruggegeven aan het einde van de activiteit na een gesprek met het lid.

Op kamp kunnen Knapen en Jonghernieuwers een GSM meenemen. Ze geven deze af aan de leiding en deze krijgen ze enkele keren op het kamp een tweetal uurtjes terug om het thuisfront up-to-date te houden.

Wanneer deze stuk gaan tijdens een activiteit, komt KSA niet tussen in de kosten! KSA-Tielt is ook niet verzekerd voor deze apparatuur. Aan het begin van de activiteit is er voor het lid steeds de kans om zijn gsm af te geven aan de leiding.

Jongleiding en leiding:

Multimedia is toegestaan in het leiderslokaal, maar hou er rekening mee dat dit storend kan werken tijdens vergaderingen. De leiding mag niet opzichtig omgaan met zijn multimedia in het bijzijn van de leden en tijdens activiteiten, behalve in geval van nood. Denk eraan dat je als leider een voorbeelfunctie hebt t.o.v. jouw leden!

Wanneer deze stuk gaan tijdens een activiteit, komt KSA niet tussen in de kosten! KSA-Tielt is ook niet verzekerd voor deze apparatuur. Op evenementen en kampen wordt een alle-risico-manifestatie-verzekering afgesloten. Leiding kan hun multimedia-apparatuur laten verzekeren, tegen betaling (meestal ca. €2, afhankelijk van welk soort toestel). Hou hierbij in het achterhoofd dat er steeds een franchise is!

3.   Website/Beeldmateriaal/Sociale Media

De website van KSA-Tielt (www.ksatielt.be), informeert en houdt ouders en leden op de hoogte van wat reilt en zeilt binnen KSA-Tielt. Gezien het verkrijgen van webruimte vaak een vrij dure aangelegenheid is, laden we de laatste jaren al onze foto’s op de facebookpagina ‘KSA-Tielt’ (www.facebook.com/KSA.Tielt) . Ook zonder facebookprofiel kan je deze foto’s bekijken.

E-Mail:

Banleiding en bondsleiding hebben toegang tot de ledenlijsten. Zij zullen ook E-mails sturen naar de ouders met belangrijke aankondigingen of informatie. We proberen de leiding er op te wijzen dat wanneer E-mails verstuurd worden naar meerdere ontvangers tegelijk, ze best deze ontvangers onder ‘BCC’ plaatsen, zodat de mailadressen niet voor alle ontvangers zichtbaar zijn. We hameren er ook op dat leiding steeds letten op taalgebruik en beleefdheid bij het versturen van dergelijke mails. (Ban)leiding die eender welke mails verstuurdt in functie van KSA, vragen we steeds het adres ‘bondsleiding@ksatielt.be’ in CC te plaatsen.

Voor vragen over de dagelijkse werking  (activiteiten,…) kan je als ouder steeds de banleider contacteren. Deze persoon is de contactpersoon voor de leeftijdsgroep. De e-mailadressen en GSM-nummers van de (ban)leiding krijg je in het begin van het jaar op papier in een ‘leiderskader’. Verder kan je hen ook steeds bereiken op volgende adressen:

kabouterjongens@ksatielt.be ; kaboutermeisjes@ksatielt.be ; pagadderjongens@ksatielt.be ; pagaddermeisjes@ksatielt.be ; jongknapenjongens@ksatielt.be ; jongknapenmeisjes@ksatielt.be ; knapen@ksatielt.be ; jonghernieuwers@ksatielt.be ; jongleiding@ksatielt.be

Voor serieuzere vragen, opmerkingen, suggesties of bij klachten vragen we contact op te nemen met de bondsleiding via bondsleiding@ksatielt.be .

Nieuwsbrief:                                                                        

De nieuwsbrief wordt enkele keren per jaar per e-mail verstuurd. De exacte frequentie hiervan wordt niet gespecifieerd. Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar alle e-mailadressen die bij de actieve leden staan in onze ledenlijst. Wie de mails van KSA niet meer wenst te ontvangen kan zich via een simpele reply uitschrijven voor onze mails.

Facebook/Sociale Media:

Op onze facebookpagina ‘KSA-Tielt’ kan je steeds terecht voor de laatste informatie en enkele leuke foto’s van activiteiten of kampen. De ‘Managers’ van de facebookpagina is steeds de bondsleiding. Zij kunnen enkele leiders (voor eventjes) aanstellen als moderator om foto’s up te loaden.

Beeldmateriaal:

Bij het inschrijven van een lid bij onze vereniging ga je automatisch akkoord met het feit dat er foto’s genomen worden en op onze facebookpagina worden geplaatst. Wanneer je wenst dat er geen foto’s van jezelf of je kinderen worden online geplaatst vragen we dit te melden via bondsleiding@ksatielt.be. Fotoreeksen worden steeds op voorhand uitgeselecteerd, met een zekere hoeveelheid gezond verstand als richtlijn. Indien je een specifieke foto niet passend vindt, of liever niet langer online ziet staan kan je deze ‘melden’. Hiervoor klik je bij de foto op ‘opties’ en daarna op ‘Foto Rapporteren’. Daarna kan je een reden kiezen waarom je deze foto wilt zien verdwijnen. Een beheerder van onze Facebookpagina zal dan deze foto zo snel mogelijk offline halen.

Facebookgroepen:

Het hoofddoel van een facebookgroep is het informeren en het op de hoogte houden van leden. Dit echter enkel als aanvulling op de informatie die op de website beschikbaar is. Groepen kunnen door de leiding worden opgericht voor de bannen Knapen, Jonghernieuwers of Jongleiding. De facebookgroep mag niet als officiële communicatiemiddel worden beschouwd. Belangrijke zaken dienen steeds via telefoon of mail worden meegedeeld aan de ouders persoonlijk! Leden zonder Facebook mogen niet gepushed worden om een account aan te maken. Leiding moet erop toe zien dat het taalgebruik binnen deze groep gepast blijft en moet cyberpesten voorkomen.

Toevoegen van leden op persoonlijke sociale media-accounts:

We raden de leiding aan om geen leden onder de 16 jaar toe te voegen als vriend op sociale media. Dit om een zekere afstand tot de leden te bewaren en om het imago van KSA-Tielt los te koppelen van het persoonlijke imago en leven van de individuele leden en leiding. We verwachten van de leiding dat ze ‘met gezond verstand’ omgaan wat ze ‘openbaar’ op hun profielen zetten. Het gebruik van ‘lijsten’ wordt aangeraden om te beheren welke posts en foto’s je met wie deelt.

Leiding

1.      Motivatie

Iedereen heeft een bepaalde motivatie om leiding te worden bij KSA. Iedereen moet deze motivatie voor zichzelf bepalen en oordelen of dit de juiste motivatie, in het belang van KSA Tielt, is. Volgende drie elementen moeten zeker een groot onderdeel maken van je motivatie:

*      Onze leden bezorgen;

*      Jezelf en hier voldoening uit halen;

*      De goedevan KSA-Tielt verzekeren.

Dit laatste is een zeer ruim element binnen de motivatie: dit gaat van goede activiteiten voorbereiden zodat de leden blijven komen tot initiatief tonen tijdens een bondsstaf, vergaderingen en evenementen.

2.   Inzet en engagement

Leid(st)er zijn van KSA is een vrijwillig engagement, maar het is geen vrijblijvende zaak. Van de leiding wordt gevraagd dat zij zich, met respect voor ieders mogelijkheden en persoonlijke situatie, vrijwillig inzetten voor de groep. We proberen er wel naar te streven dat iedereen evenveel inzet toont voor KSA en er evenveel tijd insteekt. Indien dit niet gebeurt, ontstaan er ergernissen bij mensen die een groot engagement en grote inzet vertonen.

Actief kiezen voor KSA hangt nauw samen met tijd vrijmaken. Mee de koers bepalen hangt samen met “op iemand kunnen rekenen’. Verantwoordelijkheid nemen is verantwoordelijkheid ook durven dragen. KSA is méér dan de wekelijkse activiteiten tussen 14u en 16u30… Denk maar aan kuisen, evenementen organiseren, engagement opnemen binnen de koepel,… Een engagement betekent soms ook keuzes maken: een eerlijke keuze. Iedereen krijgt binnen onze vereniging kansen om te groeien in verantwoordelijkheid en engagement, misbruik deze kansen niet.

3.   Kennis

Van de leiding verwachten we volgende basiskennis:

Verzekeringen:

Elke leid(st)er weet hoe hij/zij een ongevalsverklaring moet invullen wanneer er een ongelukje gebeurt tijdens een activiteit. Zo weten zij ook dat ze het geneeskundig getuigschrift mee moeten nemen naar de dokter/ziekenhuis om in te laten vullen. Indien ze dit toch vergeten, dan wordt er aan de dokter gevraagd om een attest op te maken voor de verzekering

EHBO:

De leiding kan de eerste hulp bij een ongeval toedienen. Bij de jongleidingsvorming volgt de toekomstige leiding een sessie EHBO. Met een zekere frequentie wordt een EHBO-cursus georganiseerd voor alle leiding door instructeurs van het Rode Kruis.

Leiding geven:

Wanneer iemand het opstapje naar onze jongleiding (aspiranten) maakt, zijn we héél blij dat hij/zij zich wilt engageren als leid(st)er in onze vereniging. Uiteraard gaat dit samen met het nemen van verantwoordelijkheid. Als leider ben je namelijk verantwoordelijk voor mensen hun kostbaarste bezit: hun kinderen.

Via vele sessies en een stageperiode met evaluatie (zie §Vorming) besteden we bij KSA-Tielt héél wat aandacht aan de opleiding van onze aanstormende leiders. Als aanvulling op onze eigen cursussen is voor leiding een erkend animator-attest een must!Dit attest in het jeugdwerk is erkend door de Vlaamse overheid en zorgt ervoor dat je bij verschillende jeugdorganisaties (speelpleinwerking, vakantiewerkingen, jeugdbewegingen,…) ‘aan de slag’ kan als animator. Bovendien staat het later ook mooi op je CV.

We raden aan om dit attest te behalen via de ‘Paascursus’ georganiseerd door KSA-Noordzeegouw vzw.

4.   Evaluatie

Jaarlijks organiseert de bondsleiding een evaluatiemoment voor de leiding. De vorm van deze evaluatie kan jaarlijks verschillen: zelfevaluatie, enquêteformulieren, functioneringsgesprekken, leidings-debatten, groepsgesprekken… Op deze manier trachten we onszelf kritisch in vraag te stellen, en brengen we verbetervoorstellen naar voren.